دجالواره

مراقب خطوط قرمزباشیم

چطورازما توقع دارند که خطوط قرمزاعتقادی وانقلابی کشورمان و جوانانمان را ندیده بگیریم؟اگریک کسی است که روح استقلال ملی رانشانه میرود الان هستند کسانی که صحبت استقلال که میشود استقلال رامسخره میکنند ، میگوینداین عقب افتادگی است استقلال چیست ومیخواهد وابستگی را تئوریزه کند استقلال رامسخره کند ، دلهای جوانان را برای مستقل زیستن متزلزل کند ، نمی شود در مقابل او بی تفاوت ماند باید درمقابل او عکس العمل نشان دادیکی به ضروریات اخلاقی و دینی جامعه اهانت میکند، زبان فارسی را مسخره میکند ، خلقیات ایرانی را تحقیر میکند ،اینها هست اینها وجود دارد الان . کسانی سعی شان این است که بزنند توی سر روح عزت ملی جوان ایرانی مکرر خلقیات منفی را نسبت میدهند از اروپا یی ها یاد بگیرید از غربیها یاد بگیرید همدیگر را تحمل میکنند ما همدیگر راتحمل نمیکنیم ! واقع قضیه این است ؟ در خیابان های کشورهای اروپایی و پایتخت های اروپایی . حالا نه بیست سال قبل و پنجاه سال قبل . یک نفری که اندکی حجابش را مراعات کرده موردتهاجم جوانها قرار میگیردجلوی چشم مردم میزنند زن محجبه رامجروح میکنند یا میکشند کسی جرات نمیکند بگویدچرا! کسی را به عنوان اینکه این اهل آن کشور نیست جلوی چشم مردم آتش میزنند! این تحمل مخالف است ؟ این چیزی است که همین تازه اتفاق افتاد، چند ماه قبل از این جوانهای الواط یکی از شهرهای یکی از کشورهای اروپایی یک ایرانی را کتک میزنند ، بعد رویش بنزین میریزند، ، آتشش میزنند ، همسایه ها هم وامی ایستند بروبرنگاه میکنند، عکس العملی نشان نمیدهند ! این تحمل مخالف است ؟ آن کسانی که ملت ایران راوملیت ایرانی را وخلقیات ایرانی را تحقیر میکنند آن کسانی که مبانی اسلامی را در ذهنهامتزلزل میکنند آن کسانی که شعارهای اصلی انقلاب را مورد تعرض جدی قرار میدهند ، آن کسانی که نهاد خانواده را بی ارزش جلوه میدهند و ازدواج را بی معنی وانمود میکنند اینها امروز در جامعه ی ما هست ، کسانی این کارهارادارند میکنند آن کسانی که لذت جویی را یک امر مطلوب و یک ارزش میدانند. لذت (اصاله اللذه ) همان سوغات فرهنگ غربی است هرچند موجب لذت بشود. خب ریال یکی با اعتیاد لذت میبرد یکی با شهوات جنسی لذت میبردیکی با کتک زدن این و آن لذت میبرد هرچه مایه ی لذت کسی باشد این رامباح میدانندکسانی که این حرف هارا ترویج میکنند نمیشود در مقابل اینها بی تفاوت ماند .کسانی اباحه گری راترویج میکنند . دستگاه ها باید احساس وظیفه کنند

دشمن عزم راسخ ملت را نشانه گرفته

درتخریب فرهنگی ، کاری که تخریب کندگان فرهنگ انجام میدهند این است که به حای عزم راسخ ملی تردید را در مردم ترویج میکنند یک ملت تا عزم راسخ نداشته باشد نمیتواند به هیچ جا برسد سعی میکنند عزم راسخ ملت را در مسائل مهم مربوط به سرنوشت کشور به هم بزنند در آنها تردیدایجاد کنند جای احساس عزت و اعتماد به نفس ملی احساس حقارت ملی را به آنها تزریق میکنندجای ایمان راسخ شبهه افکنی و بی اعتقادی جای کارو تلاش و همت بلند ، لذت جویی و شهوت رانی و ازاین قبیل ، این کارها کارهایی است که انجام میگیرد. دستگاه های رسمی فرهنگی کشوربایستی وظایف خودشان را درمقابل اینها انجام بدهند. البته بعضی وظایف وظایف ایجابی است ، بعضی از وظایف هم وظایف دفاعی است ، هردوی اینها باید انجام بگیرد هم وظایف ایجابی هم وظایف دفاعی . دستگاه های تبلیغاتی کشور ما چه آنهایی که مستقیمامربوط به دولتند ، چه آنهایی که مستقیم مربوط به دولت نیستنداز هوچی گری رسانههای بیگانه یا رسانه هایی که زبان بیگانه را درکام خودشان دارند نباید بهراسندرفتارشان را باآنهاتنظیم نباید بکنند این مربوط به دستگاه های رسمی فرهنگی

جوانان انقلابی نقد کننداما تهمت نزنند

اماآنچه نقطه ی مهم تر عرض من است ، خطاب به جوان هایی است که درسراسرکشورفعالیت های فرهنگی رابه صورت خودجوش شروع کردند که به حمد الله خیلی هم وسیع شده است من میخواهم بگویم آن جوان هایی که درتهران، درشهرهای گوناگون ، دراستان های مختلف، درخود مشهد، دربسیاری از شهر های دیگر کارفرهنگی میکنند ، بااراده خودشان ، باانگیزه خودشان ، کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی شده است که  ازبعضی از آنها ما بحمد الله اطلاع پیدا کردیم . کار را هرچه میتوانند به طور جدی دنبال کنند و ادامه بدهند .بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مومن و انقلابی نقش بسیارزیادی رادرپیشرفت این  کشور و درایستادگی ما درمقابل دشمنان این ملت ایفا کرده است علاوه بر اینها مراجع فرهنگی. مراجع فرهنگی یعنی چه کسانی ؟ یعنی علما ، اساتید، روشنفکران انقلابی ، هنرمندان متعهد، اینهانگاه نقادانه خودشان رانسبت به اوضاع فرهنگی کشور همچنان داشته باشند وتذکربدهند البته من درمورد تذکرات معتقدم باید با منطق محکم و با بیان روشن نقطه نظرات صحیح رارائه بدهندباتهمت زنی و جنجال آفرینی بنده موافق نیستم با تکفیر کردن و متهم کردن این و آن بنده موافق نیستم اعتقاد من این است که مجموعه ی انقلابی کشور که بحمد الله تعداد بی شماری ازآنها دربین جوانهای ما، دری بین صاحب نظران ما ، اساتید ما ، بزرگان ما ، تحصیل کرده های ما، حضور دارند میتوانند بامنطق محکم وارد میدان بشوند نقادی کنند نقاط ضعف را و نقاط منفی را به رخ ما مسئولین بکشانند گاهی میشود که مسئول متوجه نیست چه دارد میگذرد در متن جامعه اماآن جوان درمتن جامعه است او میفهمد آن عزم ملی و مدیرت جهادی که عرض کردیم در زمینه ی فرهنگ ، این است .

منبع :

مجله ماهواره یا دجالواره تهیه شده در مرکز تولید اندیشه و پاسخ گویی سازمان بسیج مستضعفین

/ 0 نظر / 89 بازدید